Huurvoorwaarden Triaan Texel

Voorwaarden huur vakantiehuizen Triaan en Loxodroom

A. Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder.

1. Vakantieverblijf: 6 persoons vakantiehuis, Groepsaccommodatie 18 persoons en 4 persoonsvakantiehuis.

2. Verhuurder: persoon dat het vakantieverblijf ter beschikking stelt.

3. Huurder degene die met verhuurder de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aan gaat.

4. Gedragsregels; regels omtrent gebruik van en het verblijf op het recreatieterrein en de plaats in het vakantieverblijf.

5. Huurprijs: de huurprijs is exclusief bijkomende kosten.

6. Zijn, hij kan ook geïnterpreteerd worden als vrouwelijk of onzijdig.

 

B. Inhoud overeenkomst:

1. De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden dus niet voor permanente bewoning aan de huurder terbeschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen periode.

2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de verhuurder aan de huurder versterkte schriftelijke informatie.

 

C. Deugdelijkheiden veiligheid:

1. De verhuurder heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige brandmelders, blusmiddelen, elektriciteit, gas-en waterinstallatie te controleren.

2. Maakt huurder gebruik van zuurstof apparaat dan dient dit voor aanvangsdatum bekend te zijn bij verhuurder.

 

D. Verplichtingen huurder (Huurder is verplicht):

1. De verschuldigde huur-en borgsom te voldoen ook al gebruikthij het verblijf niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten wordenvoldaan als bepaald in artikel H.

2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming (recreatie), te gebruiken.

3. Instructies van de verhuurder op te volgen.

4. Het verblijf niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te gevenof te verhuren.

5. Het verblijf tijdig(zoals in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van huurperiode op te leveren.

 

E. Kosten tijdens verhuur:

a. De kostendie direct verband houden met het gebruik van het verblijf tijdens de huurperiode, zoals boetes komen voor rekening van huurder.

b. De noodzakelijk kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurderdirect contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.

c. reparaties die ontstaan door onjuist gebruikdoor huurder, worden in rekening gebracht bij de huurder.

F. Schade:

a. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurderin overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van verhuurder.

b. Huurderis aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstaneschade, tenzijdeze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan nier op huurderworden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor dit verblijf afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van de verhuurder in rekening breng komt wel voor rekening van huurder.

G. Borg:

1. Bij aanvang van de huurperiode betaalt huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd is. Bijv. aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde en administratiekosten.

2. Mocht de borg niet toereikend zijn dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.

H. Annulering huurder:

1. Huurder dient schriftelijk per aangetekende post of per mail te annuleren.

2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. 30% van de huurprijs als u meer dan 182 dagen voor aanvangsdatum van de huurperiode annuleert

b. 50% van de huurprijs als u tussen de 182 dagen en 121 dagen annuleert voor aanvangsdatum van de huurperiode

c. 75% van de huurprijs als u tussen de 121 dagen en 61 dagenannuleert voor aanvangsdatum van de huurperiode.

d. 90% van de huurprijs als u tussen 61 dagen en 7 dagenannuleert voor aanvangsdatum van de huurperiodee. 100% van de huurprijs als u tussen 7 dagenen dag van aanvangsdatum annuleert.

3. Verhuurder mag naast de annuleringkosten een vast bedrag van €25,00 aan administratiekosten in rekening brengen.

4. Epidemieën, pandemieën, natuurrampen, rellen, oorlog.

a. Bij een complete lockdown door Nederlandse overheden (plaatselijke, provinciale, landelijke overheid) en wij kunnen u niet ontvangen dan krijgt u 50% van de huurprijs.

b. Verhuurder kan de huurder wel ontvangen, maar huurder durft niet te komen, dan gelden de normale annuleringskosten voor de huurder.

c. Komt huurder zelf uit een door de Nederlandse overheid aangewezen lockdown gebied en u kunt niet komen dan krijgt u 50% van de huurprijs.

d.Kan verhuurder de huurder niet ontvangen, maar de huurder mag wel naar ons toe, kan de huurder gratis de vakantie verplaatsen of de gehele betaling terug vragen.Wilt de huurder verplaatsen naar een duurdereof goedkopereboekingsperiode, dan kan de verhuurder de waarde daarvan aanpassen.

I.Betaling:

1. De huurder dient te betalen met inachtneming van de afgesproken termijn(en).

2. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

J. Gedragsregels:

1. Huurder, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de verhuurder gestelde gedragsregels na te leveren.

2. De huurder wordt verantwoordelijk gesteld voor de gedragingen van zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers tijdens het verblijfstermijn.

3. De verhuurder zal de huurder in kennis stellen van de gedragsregels.

 

K. Tussentijdse opzegging door verhuurder en ontruiming bij wanprestatie:

1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwingen niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige matedat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de huurder/recreant het vakantieverblijf te ontruimen en met spoed het verblijf en terrein te verlaten.

2. Indien de huurder/recreant nalaat zijn/haar vakantieverblijf te ontruimen, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de recreant het vakantieverblijf te ontruimen.